ક્રમ નામ ગામ રકમ તારીખ
1પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર બામણગામ 100008/04/2020
2કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા50008/04/2020
3રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા50008/04/2020
4લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયાર શ્રીપોર ટીંબી 50030/03/2020
5ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ભાવનગર20028/03/2020
6યોગેશસિંહ શંકરસિંહપઢિયાર ખલીપુર50028/03/2020
7મીતેશસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર બામણગામ 30008/04/2020
8સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર50108/04/2020
9જગદીશસિંહ મણીભા પઢિયાર રાલેજ50028/03/2020
10ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયર અંકલેશ્ર્વર 100028/03/2020
11દીપકસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયાર દંતેશ્વર,વડોદરા50129/03/2020
12મહેન્દ્રસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારરામપુરા ,અનગઢ50030/03/2020
13ખુમાનસિંહ છોટુભા પઢિયારનરસિંહપુરા50028/03/2020
14કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર55128/03/2020
15હિતેશસિંહ અમરસિંહ પઢિયારરેલાયપુરા,મુજપુરા10129/03/2020
16ભરતસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારકહાનવાડી10129/03/2020
17અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા ,મુજપુર25129/03/2020
18શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ 25129/03/2020
19કેશરીસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયારમકરપુરા ,વડોદરા25129/03/2020
20પ્રવીણસિંહ અંદરસિંહ પઢિયારનવાપુરા ,આંકલાવ 55128/03/2020
21ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારમહાપુરા ,સેવાસી 2500
22મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામ50014/04/2020
23રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદર551
24કનુભા ભીખુભા પઢિયારઆસોદર50021/04/2020
25પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપુરા 500
26રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવ 500
27રમણસિંહ જેઠાભા પઢિયારસેજાકુવા50013/03/2020
28
મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારગંભીરા હાલ વઘાસી 500
29
બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા ,મુજપુર50010/04/2020
30અજયસિંહ શનાજી પઢિયારબામણગામ 10014/04/2020
31નરેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારરેલાયપુરા ,મુજપુર 50014/04/2020
32ચંદ્રકાન્તસિંહ કનુભા પઢિયાર મુજકુવા 10014/04/2020