સુજલસિંહ હિતેશસિંહ પઢિયાર -લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા ને UBS વાયરસ ની બીમારી માં દવાખાને 70000/- રૂપિયાની આર્થિક સહાય

સુજલસિંહ હિતેશસિંહ પઢિયાર -લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા ને UBS વાયરસ ની બીમારી માં દવાખાને 70000/- રૂપિયાની આર્થિક સહાય