સાદરા પ્રાથમિક શાળા ના તમામ બાળકોને વિના મૂલ્યે ચોપડા વિતરણ – 2022 મુ. સાદરા તા. પાદરા તા.1/7/2022