શ્રી ક્ષત્રિય રાજપુત પઢીયાર વિકાસ ટ્રસ્ટ તેમજ જન કલ્યાણ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મુજકૂવા ગામમાં પ્રથમ ભવ્ય સમૂહ લગ્ન યોજાયો. તારીખ:- 02/03/2024

https://news24gujarat.live/2024/03/02/1/