રાજપૂત સમ્રાટ મિહિર ભોજ પ્રતિહાર જન્મજયંતિ ઉજવણી નિમિત્તે નાની શેરડી(બોરસદ) માં તલવારબાજી પ્રોગ્રામ. 18/1 0/2022 મુ. નાની શેરડી -કોઠીયાખાડ તાલુકો – બોરસદ

https://www.facebook.com/100009854738886/videos/456811033211475/

રાજપૂત સમ્રાટ મિહિર ભોજ પ્રતિહાર જન્મજયંતિ ઉજવણી નિમિત્તે નાની શેરડી(બોરસદ) માં તલવારબાજી પ્રોગ્રામ. 18/1 0/2022 મુ. નાની શેરડી -કોઠીયાખાડ તાલુકો – બોરસદ