ક્રમ દાતાશ્રી નું નામ ગામ રકમ
1બિપિનસિંહ આઈ પઢિયાર સિંઘોટ હાલ સાઉદી અરેબિયા 2500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
2ચંદ્રસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર નંદેસરી 2001/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
3કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસર 1100/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
4રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
5પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
6ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયાર બાકરોલ 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
7કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા1000/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
8શંભુસિંહ ફુલસિંહ પઢિયાર બામણગામ500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
9પુનમસિંહ એસ પઢિયાર નરસિંહપુરા500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
10લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયાર શ્રી પોર ટીમ્બી500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
11યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર 501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
12મેલસિંહ મહિજીભા પઢિયાર ભાવપુરા500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
13 ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયાર બામણગામ હાલ અંકલેશ્વર 501/-રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
14રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા 500/-રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
15નટુસિંહ પઢિયાર બામણગામ 500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
16 ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા 500/-- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
17ભાવેશસિંહ પઢિયાર ચમારા 500/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
18251/- પ્રવિણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડુ 251/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
19 ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર 201/-- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
20મનોજસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર પાદરા201/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
21સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
22 અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
23 હિતેશસિંહ દિલીપસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
24બલવંતસિંહ અમીરસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
25નરેન્દ્રસિંહ સોમસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
26હસમુખસિંહ ફતેસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
27 જયદીપસિંહ પ્રભાતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
28 રાજેન્દ્રસિંહ માનસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
29 વિક્રમસિંહ હિંમતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
30અજયસિંહ ગણપતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
31અલ્પેશસિંહ જીતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
32 મહેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
33રણજિતસિંહ શિવસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
34માધવસિંહ કેસરીસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
35હિતેશસિંહ પઢિયાર, રેલાઈપુરા ,મુજપુર છોકરા માટે પ્રાઇવેટ સ્કુલ નો ખર્ચસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
36મહેન્દ્રસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયારઅનગઢ500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય