ક્રમનામસરનામુંરૂપિયાતારીખ
1વિક્રમસિંહ પઢિયાર ખલીપુર 50109/11/2019
2મીનાબા ભરતસિંહ પઢિયાર બામણગામ હાલ અંકલેશ્વર 50023/11/2019
3રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા 50013/11/2019
4ગાયત્રીકુવરબા રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા 5012/12/2019
5શ્રદ્ધાકુંવરબા ભરતસિંહ પઢિયાર બામણગામ 2512/12/2019
6હેમરાજસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા251૩૦/૦૯/૨૦૧૯
7દેવાંશીકુંવરબા ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા251૨૩/11/૨૦૧૯
8આરતીકુંવરબા પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ 50111/12/2019
9રણજીતસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા 50112/12/2019
10રોશનીકુંવરબા શંભુસિંહ પઢિયાર બામણગામ25113/12/2019
11કિરણબા કૃષ્ણકાંતસિંહ પઢિયાર જંબુસર 50022/12/2019