ક્રમ દાતાશ્રીનું નામગામદાનમાં આપેલ રકમ રૂપિયાપોલીસી નંગ
1પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામ21315145
2કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા308721
3શૈલેશસિંહ ચિમનભા પઢિયારઆસરામા308721
4ગોપાલસિંહ પૂજાજી પઢિયારબાકરોલ300020
5પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપૂરા7505
6નરેન્દ્રસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવા7505
7લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રીપોર ટિંબી4413
8શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ1471
9ચંદ્રસિંહ પઢિયાર, નદેસરી નદેસરી 749751
10કિશોરસિંહ પઢિયાર, પિંડપા 161711
11 નરેન્દ્રસિંહ પઢિયાર, મુજકુવા7355
12રણજીતસિંહ કનકસિંહ પઢિયારમુજકુવા7355
13રમેશસિંહ એચ પઢિયાર સાદરા367525
14રાજેન્દ્રસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવ50003
15મગનસિંહ પઢિયારવડુ50003
16 રણજીતસિંહ M પઢિયાર મુજકુવા73505
17
18
19
20