દાતાઓની યાદી -2020
ક્રમ દાતાશ્રીનું નામ ગામ દાનની રકમ ચોપડા ની રકમ જાહેરાત નંગ મોટી જાહેરાત નંગ નાનીજાહેરાતની રકમ કુલ રકમ જમા ઉધાર આજીવન સભ્ય ફી બાકી
1કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા 2500250051012020-03-16 00:00:00ONLINE 0
2યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુર 25004000650013/03/2020ONLINE 0
3પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામ 100002383001830018/03/2020CASH 15000/- + 2200 ONLINE + 1100 CASH0
4ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારભાવનગર500380043004300
5પ્રવિણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડું 1000100020002000
6જગદીશસિંહ ચંદુભા પઢિયારસિંધરોટ1000110021002100
7રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદર 255125512551
8શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયાર બામણગામ 111111112020-09-03 00:00:00ONLINE 0
9સુરેશસિંહ માધવસિંહ પઢિયારમુજકુવા 100010002020-08-03 00:00:00ONLINE 0
10લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રી પોર ટીંબી 100110012020-02-29 00:00:00ONLINE 0
11બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા 111111112020-03-16 00:00:00ONLINE 0
12સંતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમાંજલપુર 1100110013/03/2020ONLINE 0
13વિષ્ણુસિંહ નરપતસિંહ પઢિયારઉમરાયા100010002020-02-29 00:00:00ONLINE 0
14ખુમાનસિંહ છોટુભા પઢિયારનરસિંહપુરા1000210031002020-02-29 00:00:00ONLINE 0
15પ્રવિણસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારગંભીરા01110011002020-03-01 00:00:00CASH/KANAKSINH 0
16રણજીતસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર મુજકુવા250125012020-03-19 00:00:00ONLINE0
17પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપુરા5015000550122/03/2020ONLINE0
18રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરા250022200470014/03/2020
21/07/2020
ONLINE 2500 કનકસિંહ
ONLINE 1100 રમેશસિંહ
1100
19હસમુખસિંહ જી પઢિયારમોટી શેરડી1000100002/07/2020ONLINE0
20મહેન્દ્રસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયારરામપુરા,અનગઢ25001250050002020-06-03 00:00:00ONLINE 0
21ભાર્ગવીકુંવરબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારઅટલાદરા 11000110002020-03-02 00:00:00ONLINE 0
22ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયારબાકરોલ250012500500017/03/2020NEFT 0
23કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર,જંબુસર 11000110002020-09-03 00:00:00
08/04/2020
6000 ONLINE + 5000 0nline0
24ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયારબામણગામ 250025002020-03-01 00:00:00ONLINE 0
25યોગેશસિંહ મફતસીંહ પઢિયારમુજકુવા110011001100
26 ભઈલાલસિંહ રાવજીભા પઢિયારમુજકુવા100010001000
27 નરેન્દ્રસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવા500110016001600
28જયંતિસિંહ કાભઈસિંહ પઢિયારમુજકુવા100010001000
29 સુરેશસિંહ રાવજીભા પઢિયારમુજકુવા100010001000
30કનુભા જાલમસિંહ પઢિયાર,આંકલાવ012500250015/03/2020 CASH/KANAKSINH0
31ચંદ્રકાન્તસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવા110011001100
32 તખતસિંહ અમરસિંહ ગોહેલઅંબાવ100010001000
33જગદીશસિંહ શનાજી પઢિયારમુજકુવા ઊંડું ફળિયું 100010001000
34મફતસીંહ જેસંગભા પઢિયારગંભીરા હાલ વઘાસી 5000500015/07/2020online0
35 કનુભા ભીખુભા પઢિયારઆસોદર 100010001000
36અશોકસિંહ ભીખુભા પઢિયારઆસોદર 1000100031/07/2020ભાડા માં જમા કર્યા0
37કલ્પેશસિંહ મફતસીંહ પઢિયારમુજકુવા1100110021/07/2020ONLINE0
38રાજેશસિંહ બબુભા પઢિયારઅંબાવ હાલ આણંદ 300012500550019/05/2020ONLINE0
39મહેન્દ્રસિંહ મુળજીભા પઢિયારઆસોદર હાલ અમદાવાદ1000100016/03/2020CASH/BANK0
40ચંદ્રસિંહ હરમાનસિંહ ગોહિલનંદેસરી8500125001100011000
41મુકેશસિંહ ઉર્ફે શંકરસિંહ પઢિયારઅંબાવ હાલ આણંદ501501501
42રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવ255125512551
43રમેશસિંહ ડી. પઢિયાર ,R. Dઆંકલાવ2100210016/03/2020CASH/BANK0
44કાંતિસિંહ શનાજી પઢિયારકહાનવાડી 210021002100
45ઇન્દ્રસિંહ લક્ષ્મણસિંહ પઢિયારએકલબારા સ્ટેટ 110011002020-11-03 00:00:00ONLINE 0
46રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલ ખુર્દ1111111128/06/2020ONLINE0
47અર્જુનસિંહ લક્ષમણસિંહ રાજ પરમારઆસોદર 100010001000
48રાકેશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારમુજકુવા501501501
49પ્રકાશસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયારખંભાત5015012020-03-04 00:00:00ONLINE 0
50ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારમહાપુરા ,સેવાસી 5000500015/07/2020ONLINE0
51કનુભા રમેશસિંહ પઢિયારમુજકુવા10001110021002020-03-05 00:00:00ONLINE 0
52 કપુરાઇ ક્ષત્રિય યુવક મંડળકપુરાઇ100001000010000
53સાધુ અમરદાસ કબીર આશ્રમ નરસિંહપુરા 1100110016/03/2020CASH/BANK0
54હિતેશસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા 10001110021002100
55દીપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયાર સારોલ 110011001100
56જયદીપસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર ઉમેટા સ્ટેટ 110011001100
57ધ્રુવી ખમણ હાઉસ બળદેવસિંહ પરમાર આસોદર 02500050005000
58મહેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા ,સેવાસી 100010002020-03-06 00:00:00ONLINE0
59જયેન્દ્રસિંહ ગોવિંદસિંહ ઝાલા વાઘોડિયા 11001110022002020-05-03 00:00:00CASH/JAGDISHSINH 0
60તખતસિંહ જી પઢિયાર લાખણકા110011001100
61રવિન્દ્રસિંહ વિઠ્ઠલસિંહ પઢિયાર સાદરા હાલ વડોદરા110001100016/03/2020ચેક થી જમા 0
62વિવાહ સ્ટુડીઓ આસોદર01110011001100
63શિવ ઈલેક્રોનીક કોયલી 01110011002020-03-19 00:00:00ONLINE0
64મહેશસિંહ રઈજીભા પઢિયાર મુજકુવા100010001000
65ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયાર આસોદર 30001250055005500
66મહેશસિંહ પુજાજી પઢિયાર મુજકુવા100010001000
67સુરેશસિંહ શનાજી પઢિયાર સાદરા500600110012/04/2020CASH/POPATSINH0
68જયદીપસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર સાદરા50060011001100
69જીગ્નેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર સાદરા500500500
70દિલીપસિંહ અંબુસિંહ પઢિયાર સાદરા500500500
71સુરેશસિંહ શંભુસિંહ પઢિયાર સાદરા50060011001100
72દિનેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા 1110011001100
73હિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પરમાર ડબકા11100110016/03/2020CASH/BANK /BHUPENDRASINH0
74યોગેન્દ્રસિંહ બી પરમારમાંજલપુર 11100110016/03/2020CASH/BANK /BHUPENDRASINH0
75ઇન્દ્રજીતસિંહ બી પઢિયાર ધોબીકુવા11100110016/03/2020CASH/BANK /BHUPENDRASINH0
76હિતેશસિંહ વાઘેલા વડોદરા 11100110016/03/2020CASH/BANK /BHUPENDRASINH0
77ભુપેન્દ્રસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરા 11100110016/03/2020CASH/BANK /BHUPENDRASINH0
78વિક્રમસિંહ રામસિંહ ગોહિલ સાદરા 500500100016/03/2020CASH/KANAKSINH 0
79ભુપેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારમોભા રોડ 5005002020-06-03 00:00:00CASH/KRUSHNAKANT 0
80રમણસિંહ જેઠાભા પઢિયારસેજાકુવા 1000100013/04/2020CASH/POPATSINH0
81જીતેન્દ્રસિંહ નટુભા પઢિયારસાદરા 5001000150028/06/2020ONLINE0
82વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયારનાની શેરડી 1100110002/07/2020ONLINE0
83રિદ્ધિ એજન્સી બાકરોલ 11100110017/03/2020NEFT GOPALSINH 0
84રણધીરસિંહ પઢિયાર ચોકારી 1110011001100
85વિક્રમસિંહ રતિભા પઢિયાર ખલીપુર 1001100116/03/2020ONLINE yogesh 0
86અજયસિંહ એસ પઢિયાર બામણગામ 500500500
87નટુસિંહ ગોરધનસિંહ પઢિયાર બામણગામ 111111112020-03-19 00:00:00ONLINE0
88મુળજીભા જાદવજી પઢિયાર સાદરા 50050010001000
89લાલસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર માંજલપુર 200025000700015/07/2020ONLINE0
90પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદર 2512512020-08-03 00:00:00ONLINE 0
91કેતનસિંહ પઢિયાર, સરપંચશ્રી સેજાકુવા 110011001100
92મહેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર માણેજા 01000100016/03/2020CASH/BANK0
93દિલીપસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર વડુ 10250025002500
94વિજયસિંહ આર પઢિયાર સામરખા 10250025002500
95ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)110011001100
96જયંતીસિંહ પરબતસિંહ પઢિયારભરૂચ 10000010001000
97બળદેવસિંહ બોડાણા આણંદ 011100110017/03/2020NEFT GOPALSINH 0
98મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામ 21001110032002020-03-19 00:00:002100/- CASH/POPATSINH1100
99હિતેશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર બોદાલ 100010002020-09-03 00:00:00ONLINE 0
100વિપિનસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર માણેજા 100110012020-09-03 00:00:00ONLINE 0
101હેમંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમાંજલપુર 12500250013/03/2020ONLINE 0
102જલારામ ટ્રેડિંગ આસોદર 1110011001100
103મનુસિંહ મોતિસિંહ પઢિયારસાદરા 50050016/03/2020CASH/KANAKSINH 0
104હિતેશસિંહ રણજિતસિંહ પઢિયારસાદરા 1000100015/03/2020ONLINE yogesh 0
105મહેશસિંહ વિનુભા પઢિયાર બામણગામ 50150127/06/2020ONLINE0
106મનુસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારમુજકુવા 100010001000
107નિલેષસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારઅડાસ 50050008/04//2020CASH/KANAKSINH0
108નરેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારરેલાયપુરા, મુજપુર 1100110018/03/2020CASH / BANK 0
109સર્જન નર્સરી, છત્રસિંહ પરમારમુજકુવા 5100510023/04/2020CHEAK/BANK0
110પંકજસિંહ હરિસિંહ પઢિયારમહાપુરા ,સેવાસી 50050016/03/2020CASH/KANAKSINH 0
111હરદીપસિંહ મોહનસિંહ વાઘેલાજાસપુર50050016/03/2020CASH/KANAKSINH 0
112દિલીપસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર મુજકુવા100010001000
113જગદીશસિંહ છોટુભા પઢિયાર મુજકુવા100010001000
114મહેશસિંહ સોમાજી પઢિયાર મુજકુવા500500500
115રાજેશસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા500500500
116રાજેશસિંહ મનુસિંહ પરમાર મુજકુવા500500500
117ભાઈલાલસિંહ ચંદુભા સોલંકી ખડોલ (હ)200020002000
118મનુસિંહ રમણસિંહ સોલંકીમુજકુવા 500500500
119જીતેન્દ્રસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમુજકુવા 500500500
120સંજયસિંહ ભારતસિંહ પરમારમાસારોડ 1000100016/03/20201000/- CASH/BANK 0
121 પ્રવિણસિંહ ચંદુસિંહ ગોહીલસાદરા 50050016/03/2020CASH/KANAKSINH 0
122જીતેન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર હળદરી 500500500
123અરવિંદસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ખલીપુર 60060016/03/2020CASH/BANK5000
124રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર હરણમાળ 2100210014/03/2020ONLINE 0
125ગણપતસિંહ પઢિયાર અલારસા 110011001100
126દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા ,સેવાસી 11100110013/03/2020ONLINE 5000
127કલ્પેશસિંહ દલપતસિંહ પરમાર સાદરા 100010001000
128મનુસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર મુજકુવા 100010001000
129પ્રવિણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર આંકલાવ 111111111111
130લક્ષમણસિંહ રાવજીભા ગોહેલ મુજકુવા 1100110016/03/2020CASH/BANK0
131ઉમેશસિંહ શનાજી પઢિયાર દંતેશ્વર, વડોદરા 12000200015/03/2020ONLINE 5000
132રણછોડસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા 50050010002020-03-22 00:00:00ONLINE /પોપટસિંહ 0
133રીતેશસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયાર કલોલ 5005002020-03-22 00:00:00ONLINE /પોપટસિંહ 0
134સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારી 50050027/06/2020ONLINE500
135જગદીશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર મુજપુર 500500500
136મહેશસિંહ પઢિયાર ડભાસા 500500500500
137વનરાજસિંહ પી પઢિયાર ધોબીકુવા હાલ અમદાવાદ 1110011001100
138રમણસિંહ સોમાજી પઢિયાર કહાનવાડી 1000100016/03/2020CASH/BANK0
139ચંદ્રસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર સાદરા 50050025/04/2020CASH/POPATSINH0
140ઉમેશસિંહ એ પઢિયાર સાદરા 1110011001100
141રાવજીભા ઉદેસિંહ ચાવડા મુજકુવા 100010001000
142અભેસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર મારેઠા 1000100018/03/2020ONLINE5000
143પ્રભાતસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર લતીપુરા,પાદરા1000100016/03/2020ONLINE0
144જગન્નાથભાઇ શાંતિલાલ ઉપાધ્યાય સાદરા1000100021/07/2020ONLINE0
145પ્રતાપસિંહ ફતેસિંહ ગોહેલ સાદરા1000100025/04/2020CASH/POPATSINH0
146પ્રાથમિક શાળા સાદરા શિક્ષકગણસાદરા110001100025/04/2020CASH/POPATSINH7500 શસ્ત્રપૂજન+ 3500 CASH0
147અક્ષયસિંહ ધીરસિંહ પરમાર તરસાલી 25125116/032020ONLINE0
148જયદીપસિંહ રાજસિંહ પઢિયાર એકલબારા સ્ટેટ 50150116/03/2020ONLINE YOGESH 0
149સંજયસિંહરાવજીભા પઢિયાર કોઠીયાખાડ હાલ અમદાવાદ 1600160017/03/2020ONLINE5000
150દિગ્વિજયસિંહ જે પઢિયાર એકલબારા 1110011001100
151જશવંતસિંહ પરમાર માસર રોડ 1110011001100
152વિજયસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા 5000500004/07/2020CASH/BANK0
153ગીરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા1000100004/07/2020CASH/BANK0
154નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા1000100004/07/2020CASH/BANK0
155વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા1000100004/07/2020CASH/BANK0
156સુરેશસિંહ વિરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા1000100004/07/2020CASH/BANK0
157રમેશસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયાર હરણમાળ 1000100004/07/2020CASH/BANK0
158વસંતસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આસોદર 50050017/03/2020ONLINE 0
159સુરેશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર આસોદર 1000100017/03/2020ONLINE 0
160હિતેશસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર રેલાઈપુરા, મુજપુર 1150015002020-03-17 00:00:00ONLINE 0
161હરિશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર માંજલપુર 50050017/03/2020ONLINE 5000
162રાજેન્દ્રસિંહ માનસિંહ પઢિયાર દરિયાપુરા, મુજપુર 100010001000
163પ્રકાશસિંહ ભગવાનસિંહ જાદવ મકરપુરા, વડોદરા 210021002020-03-18 00:00:00ONLINE 0
164વિજયસિંહ અંબાલાલસિંહ રાજપૂતમકરપુરા, વડોદરા 150115012020-03-18 00:00:00ONLINE 0
165અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર દરિયાપુરા, મુજપુર 100010001000
166ઠાકોરસિંહ ભૂપતસિંહ પઢિયાર સાદરા 500500500
167શનાજી બુધાજી પઢિયાર મુજકુવા 100010001000
168ગણપતસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયાર મુજકુવા 50010001000
169ભીમદેવસિંહ બચુભા પઢિયાર સરતાનપુર 255125512551
170અર્જુનસિંહ અભેસિંહ પઢિયાર સાદરા 100010001000
171નગીનસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર સાદરા 100010001000
173સુરેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારસાદરા 100010001000
175જયેશસિંહ રાવજીભા પઢિયારચાપડ500500500
176અજયભાઈ ગોવિંદભાઈ રબારી મારેઠા 100010001000
177મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર નવાપુરા 5015012020-03-20 00:00:00ONLINE0
178બચુભાઈ છોટાભાઈ પ્રજાપતિ વરણામાં100110012020-03-20 00:00:00ONLINE0
179કરણસિંહ મહેશસિંહ ઝાલા મકવાણા સાદરા50050025/04/2020CASH/POPATSINH0
180અશોકસિંહ નરહરિલાલ પંડ્યાસાદરા500500500
181પુનમ એન્જીનીયરીંગવડોદરા 150015001500
182કમલેશસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયાર માંજલપુર 7507502020-03-21 00:00:00ONLINE0
183ભરતસિંહ રવુભા રવુભા પઢિયાર મોણપર 100011100210004/07/2020online0
184મનુભા મેલાભા પઢિયારઆસોદર1250012500150002020-03-23 00:00:00CASH/BANK 5000
185કુશાલભાઈ નવીનચંદ્ર પંડ્યામાણેજા 100010001000
186અલ્પેશસિંહ રામચંદ્ર પઢિયારખલીપુર 100110011001
187ગુલાબસિંહ રતનસિંહ પઢિયારકહાનવાડી 200020002000
188વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસાદરા1000100021/07/2020ONLINE0
189છત્રસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારસાદરા500500500
190બીપીનસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારભરૂચ 1000100020002020-03-21 00:00:00IMPS5000
191નરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયાર મારેઠા 5015012020-03-23 00:00:000NLINE0
192વિજયસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારદલોની100110011001
193ગંભીરપુરા ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ ગંભીરપુરા200020002020-03-23 00:00:00ONLINE0
194ભાર્ગવભાઈ મહારાજ સાદરા100010001000
195કલ્પેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારપદમલા5015012020-03-23 00:00:00ONLINE0
196મેલસિંહ મહીજીભા પઢિયારભાવપુરા5005002020-03-22 00:00:00ONLINE0
197પ્રવીણસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારચોકારી 460046002020-03-22 00:00:00CHEAK5000
198તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠા 100010001000
199દિનુભા ભગવાનસિંહ સોલંકીમારેઠા 251251251
200રણજીતસિંહ મકવાણા ખલીપુર 500500500
201બળવંતસિંહ તખતસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા 100010001000
202રણજીતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા 500500500
203મહેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર સાદરા હાલ અટલાદરા 50050025/04/2020CASH/પોપટસિંહ0
204ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર માંજલપુર 5000500015/07/2020ONLINE0
205રમેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર અંબાવ હાલ અંકલેશ્વર720
1630743003800295000202734