ક્રમ હોદ્દોનામ ગામ તાલુકો જિલ્લો મોબાઈલ નંબર જન્મતારીખ
1પ્રમુખશ્રી કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ884966688711977-06-01 00:00:00
2ઉપપ્રમુખશ્રી રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા98792582671967-11-13 00:00:00
3ઉપપ્રમુખશ્રી સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા90166836211991-11-16 00:00:00
4મંત્રીશ્રી રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદ992558679002/12/1976
5મહામંત્રીશ્રી ગોપાલસિંહ પૂજાજી પઢિયારબાકરોલ,વલ્લભ વિદ્યાનગરઆણંદઆણંદ99138191941977-07-14 00:00:00
6મહામંત્રીશ્રીબળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુર,દરિયાપુરા પાદરાવડોદરા99138279751977-06-01 00:00:00
7ખજાનચી પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ99095626571979-08-06 00:00:00
8સંગઠન મંત્રીશ્રીધર્મેન્દ્રસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયારકપુરાઈ,સોમા તળાવવડોદરાવડોદરા97246282811980-11-11 00:00:00
9સંગઠન મંત્રીશ્રીરમણસિંહ સોમાજી પઢિયાર કહાનવાડી આંકલાવ આણંદ 992584327401/03/1969
10માર્ગદર્શક મંત્રીશ્રી સુજલસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આસોદર હાલ અમદાવાદ અમદાવાદઅમદાવાદ96873299641974-08-28 00:00:00
11માર્ગદર્શક મંત્રીશ્રીવિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાની શેરડી બોરસદ આણંદ 9909178566/9558982572 1987-11-13 00:00:00
12સહમંત્રી શ્રી કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ96876987291986-08-27 00:00:00
13સહમંત્રીશ્રી ખુમાનસિંહ છોટાભા પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરૂચભરૂચભરૂચ70165170191972-06-01 00:00:00
14પ્રચાર મંત્રીશ્રી ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ ભાવનગરભાવનગરભાવનગર99794446031982-07-15 00:00:00
15પ્રચાર મંત્રીશ્રી ધિરાજસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર દાજીપુરા ,જાસપુર પાદરા વડોદરા 76986217601996-06-15 00:00:00
16સોશિયલ મીડિયા કન્વિનરશ્રી શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ95748602871994-10-15 00:00:00
17સોશિયલ મીડિયા કન્વિનરશ્રી રોહિતસિંહ રતિલાલસિંહ પઢિયાર સેજાકૂવા પાદરા વડોદરા 75674207401991-12-10 00:00:00
18સોશિયલ મીડિયા કન્વિનરશ્રી સુભાષસિંહ શનાજી પઢિયાર નર્મદપુરા વાઘોડિયા વડોદરા 98249789761985-05-16 00:00:00
19લીગલ એડવાઈજર અમરસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર હાડગુડ આણંદ આણંદ 95743638001974-05-17 00:00:00
20કારોબારી સભ્યશ્રી યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુરવડોદરાવડોદરા98241368121984-06-13 00:00:00
21કારોબારી સભ્યશ્રી રમણસિંહ જેઠાજી પઢિયાર સેજાકુવા પાદરા વડોદરા 901658756201/06/1973
22કારોબારી સભ્યશ્રી મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ97378087751992-07-31 00:00:00
23કારોબારી સભ્યશ્રી જગદીશસિંહ ચંદુભા પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરા98241590391979-06-01 00:00:00
24કારોબારી સભ્યશ્રી લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીંબી,અણખોલવાઘોડિયાવડોદરા98795039691970-06-02 00:00:00
25કારોબારી સભ્યશ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલ ખુર્દ,ચીપડવાઘોડિયાવડોદરા97270711431990-01-20 00:00:00
26કારોબારી સભ્યશ્રી પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરા97243149881983-08-03 00:00:00
27કારોબારી સભ્યશ્રી ચતુરસિંહ ઉર્ફે ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)આંકલાવઆણંદ63512146141976-10-31 00:00:00
28કારોબારી સભ્યશ્રી ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા99240633551962-06-01 00:00:00
29કારોબારી સભ્યશ્રી રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ73593464201981-06-02 00:00:00
30કારોબારી સભ્યશ્રી હિતેશસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયારગોરવાવડોદરાવડોદરા9979889184/9998008406 1979-03-25 00:00:00
31કારોબારી સભ્યશ્રી મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ82005703741985-06-01 00:00:00
32કારોબારી સભ્યશ્રી જીતેન્દ્રસિંહ નટુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા97122922951980-07-28 00:00:00
33કારોબારી સભ્યશ્રી કનુભા ભીખુભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ82000936471975-05-02 00:00:00
34કારોબારી સભ્યશ્રી કાન્તીસિંહ શનાભા પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદ99782856261965-12-25 00:00:00
35કારોબારી સભ્યશ્રી પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપુરાપાદરા વડોદરા99780725161983-10-21 00:00:00
36કારોબારી સભ્યશ્રી ચંદ્રકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદ63511508111983-02-03 00:00:00
37કારોબારી સભ્યશ્રી મહેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ડભાસાપાદરા વડોદરા 9724246795/9924003595 1978-01-17 00:00:00
38કારોબારી સભ્યશ્રી દિલીપસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયાર કલાલી વડોદરા વડોદરા 99047272331974-03-24 00:00:00
39કારોબારી સભ્યશ્રી વિષ્ણુસિંહ નરપતસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરા 81408124581992-09-29 00:00:00
40કારોબારી સભ્યશ્રી જગદીશસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારઆસરામા,રામપુરા આંકલાવ આણંદ 99791403631976-06-16 00:00:00
41કારોબારી સભ્યશ્રી સંજયસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર આમળા પાદરા વડોદરા81406317501989-06-01 00:00:00
42કારોબારી સભ્યશ્રી મહેન્દ્રસિંહ કનુભા પઢિયારઉમરાયા પાદરા વડોદરા 97149845191991-09-09 00:00:00
43કારોબારી સભ્યશ્રી અરવિંદસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર આમળા પાદરા વડોદરા 99980469621966-10-01 00:00:00
44કારોબારી સભ્યશ્રી જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરા વડોદરા 97372296821989-06-22 00:00:00
45કારોબારી સભ્યશ્રી પ્રવિણસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ચોંકારી પાદરા વડોદરા 9099603776
9726258513
1968-09-22 00:00:00
46 કારોબારી સભ્યશ્રી ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરા વડોદરા 982506597325/8/1971