ક્રમનામસરનામુંરૂપિયાતારીખશા માટે જમા
1ઈશ્વરસિંહ પી પઢિયારભાવનગર10002/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
2વિજયસિંહ પઢિયારગંભીરા15102/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
3અશોકસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા15102/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
4બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા10102/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (પોપટસિંહ)
5અજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર(અવની વોટર્સ )દરીયાપુરા25102/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
6નરેન્દ્રસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવા20002/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
7મેહુલસિંહ માનસિંહ પઢિયારડભાસા10102/11/2019કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
8મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારકહાનવાડી101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
9પ્રવીણસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઝવેરીપુરા,પાદરા501કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
10ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયારબામણગામ હાલ અંકલેશ્વર501કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
11મહેન્દ્રસિંહ વિનુભા પઢિયારબામણગામ101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
12પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારટીંબીપુરા,વડું151કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
13રમણસિંહ પઢિયારસેજાકુવા,પાદરા500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
14જયદીપસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારઉમેટા સ્ટેટ500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
15રમેશસિંહ અંબુસિંહ પઢિયારબામણગામ101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
16ઇન્દ્રસિંહ લખુભા પઢિયારએકલબારા સ્ટેટ500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
17સુરેશસિંહ માધવસિંહ પઢિયારમુજકુવા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
18જયદીપસિંહ પઢિયારએકલબારા સ્ટેટ501કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
19પ્રકાશસિંહ શાંતિભા પઢિયારખંભાત151કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
20જગદીશસિંહ કે પઢિયારદંતેશ્વર,વડોદરા51કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
21બળવંતસિંહ તખતસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા111કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
22હર્ષદસિંહ આર પઢિયારચમારા હાલ મુજકુવા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
23અર્પીતસિંહ પઢિયારનાની શેરડી201કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (પોપટસિંહ)
24ખુમાનસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા251કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
25ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુર251કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online(કનકસિંહ)
26જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારભાડોલ ખુર્દ,વાઘોડિયા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
27ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદર1000કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online(કનકસિંહ)
28જીતેન્દ્રસિંહ એસ પઢિયારસાદરા200કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online(કનકસિંહ)
29પ્રકાશસિંહ પઢિયારશેખડી500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH(કનકસિંહ)
30કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા1000કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
31યોગેશસિંહ પઢિયારમાણેજા500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
32પોપટસિંહ પઢિયાર`બામણગામ500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
33રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
34કનુભા ભીખુભા પઢિયારઆસોદર500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
35જીતેન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારહળદરી(ખડોલ)500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
36ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયારબાકરોલ500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
37રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદર500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
38રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવ500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
39મયુર મોબાઈલ કનુભાઆંકલાવ1000કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
40પ્રવીણસિંહ એ પઢિયારનવાપુરા511કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
41મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારવઘાસી200કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
42વિજયસિંહ પઢિયારસામરખા500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
43રણજીતસિંહ મગનભા પઢિયારમુજકુવા500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
44કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર500કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online કનકસિંહ
45મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામ 222કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
46લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રીપોર ટીંબી,વાઘોડિયા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (પોપટસિંહ)
47હિતેન્દ્રસિંહ એ પઢિયારરેલાયપુરા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
48વસંતસિંહ પઢિયારઆસોદર101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
49અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારભેટાસી 111કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
50રશિકસિંહ પઢિયારબરોડા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
51મહેશસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર
ભીમપુરા,સેવાસી1000કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
52પુનમસિંહ એસ પઢિયારનરસિંહપુરા251કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
53અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારદરીયાપુરા151કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
54હિતેશસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા,ગોરવા111કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
55ચંદ્રકાંતસિંહ કે પઢિયારમુજકુવા101કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે CASH (કનકસિંહ)
56શંકરસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા151કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
57શંભુસિંહ એફ પઢિયારબામણગામ200કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે online
58સંજયસિંહ પઢિયારમાણેજા100કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
59જગદીશસિંહ એસ પઢિયારમુજકુવા150કાણીસા પીડિતાના પરિવાર ને ભેટ માટે
60પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારટીંબીપુરા,વડું2500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
61રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
62કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
63યોગેશસિંહ પઢિયારમાણેજા201વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
64ઈશ્વરસિંહ પી પઢિયારભાવનગર100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
65મેહુલસિંહ માનસિંહ પઢિયાર ડભાસા100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
66અશોકસિંહ અજીતસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
67ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ,મહાપુરા ,સેવાસી 1001વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
68શંભુસિંહ એફ પઢિયારબામણગામ200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
69કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસર200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
70પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર`બામણગામ500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
71લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રીપોર ટીંબી,વાઘોડિયા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
72જીતેન્દ્રસિંહ એસ પઢિયારસાદરા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
73પુનમસિંહ એસ પઢિયારનરસિંહપુરા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
74વસંતસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આસોદર 101વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
75મહેન્દ્રસિંહ બાબુસિંહ સોલંકી કરમસદ500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
76રમેશસિંહ જશુભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા,પાદરા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
77કનુભા ભીખુભા પઢિયાર આસોદર 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
78અશોકસિંહ ભીખુભા પઢિયારઆસોદર500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
79સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
80મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયાર ગંભીરા હાલ વઘાસી 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
81શંકરસિંહ ઉર્ફે રાજેન્દ્રસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા111વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
82બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
83ગનીસિંહ ઉર્ફે ગણપતસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર અંબાલી 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
84રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર આંકલાવ 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
85મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા,સેવાસી .500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
86ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
87ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયાર બાકરોલ ,વી.વી.નગર 500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
88ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયાર અંકલેશ્વર હાલ બામણગામ 251વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
89વિજયસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયાર મહંમદપુરા ,પાદરા100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
90ભરતસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી 100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
91પ્રકાશસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયાર કંસારી ,ખંભાત251વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
92તખતસિંહ રાવજીભા ગોહેલ ગોહેલપુરા ,મુજકુવા 250વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
93જગદીશસિંહ રાવજીભા ગોહેલ ગોહેલપુરા ,મુજકુવા 250વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે
94અર્પીતસિંહ પઢિયારનાની શેરડી201વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
95મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર નવાપુરા હાલ આંકલાવ 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
96નટુસિંહ ગોરધનસિંહ પઢિયારબામણગામ100વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
97ઇન્દ્રસિંહ લખુભા પઢિયાર એકલબારા સ્ટેટ 201વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online 16/11/2019
98જયદીપસિંહ પઢિયાર એકલબારા સ્ટેટ 201વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
99જયદીપસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર ઉમેટા સ્ટેટ 200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
100નરેન્દ્રસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવા200વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
101કમલેશસિંહ રાયસંગભા પઢિયાર(ડોક્ટર)નરસિંહપુરા250વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
102રવિન્દ્રસિંહ વિઠ્ઠલસિંહ પઢિયાર (ટ્રાફિક પોલીસ )સાદરા 500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
103રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
104દીપકસિંહ પઢિયાર (ક્રિશ્ના ડીજીટલ સ્ટુડિયો )સારોલ 500વડોદ ખાતે વિધવા બેનને મદદ પેટે online
105ચંદ્રસિંહ તખતસિંહ પઢિયારસંભોઈ હાલ નંદેસરી4500દાન પેટેonline
ક્રમ દાતાશ્રી નું નામ ગામ રકમ
1બિપિનસિંહ આઈ પઢિયાર સિંઘોટ હાલ સાઉદી અરેબિયા 2500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
2ચંદ્રસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર નંદેસરી 2001/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
3કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર જંબુસર 1100/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
4રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરા 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
5પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
6ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયાર બાકરોલ 1000/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
7કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા1000/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
8શંભુસિંહ ફુલસિંહ પઢિયાર બામણગામ500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
9પુનમસિંહ એસ પઢિયાર નરસિંહપુરા500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
10લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયાર શ્રી પોર ટીમ્બી500/- રૂપિયા સ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
11યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર 501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
12મેલસિંહ મહિજીભા પઢિયાર ભાવપુરા500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
13 ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયાર બામણગામ હાલ અંકલેશ્વર 501/-રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
14રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા 500/-રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
15નટુસિંહ પઢિયાર બામણગામ 500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
16 ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા 500/-- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
17ભાવેશસિંહ પઢિયાર ચમારા 500/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
18251/- પ્રવિણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડુ 251/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
19 ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર 201/-- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
20મનોજસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયાર પાદરા201/- - રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
21સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
22 અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
23 હિતેશસિંહ દિલીપસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
24બલવંતસિંહ અમીરસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
25નરેન્દ્રસિંહ સોમસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
26હસમુખસિંહ ફતેસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
27 જયદીપસિંહ પ્રભાતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
28 રાજેન્દ્રસિંહ માનસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
29 વિક્રમસિંહ હિંમતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર1100/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
30અજયસિંહ ગણપતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
31અલ્પેશસિંહ જીતસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
32 મહેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
33રણજિતસિંહ શિવસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
34માધવસિંહ કેસરીસિંહ દરીયાપુરા,મુજપુર501/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
35હિતેશસિંહ પઢિયાર, રેલાઈપુરા ,મુજપુર છોકરા માટે પ્રાઇવેટ સ્કુલ નો ખર્ચસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય
36મહેન્દ્રસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયારઅનગઢ500/- રૂપિયાસ્વ.વિક્રમસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા સહાય